ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Đối tượng phải lập Đề án BVMT:

Đề án BVMT được chia làm 02 loại: Đề án BVMT chi tiết và Đề án BVMT đơn giản.

- Đối tượng phải lập Đề án BVMT chi tiết:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư 26/2014/TT-BTNMT;

- Đối tượng phải lập Đề án BVMT đơn giản:

Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư 26/2014/TT-BTNMT;

2. Căn cứ để thực hiện lập Đề án BVMT:

Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13;

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2015;

3. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định:

- Đề án BVMT chi tiết:

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

+Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Các bộ khác và cơ quan ngang bộ.

+Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đề án BVMT đơn giản:

+Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã;

Đính kèm các văn bản liên quan: Nghị định 18, Thông tư 26Thông tư 27.

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ

Khoa học và Công nghệ   

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145278

  Số người đang online : 27.