ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

1 Tên nhiệm vụ: Đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020.
2 Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh.
3 Mã số nhiệm vụ (nếu có): 
4 Thuộc chương trình (nếu có): 
5 Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng.
6 Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng.
7 Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: UBND tỉnh Sóc Trăng.
8 Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng.
9 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Minh Giàu      Học hàm, học vị: CN   Giới tính: Nam/Nữ
10 Đồng Chủ nhiệm:                               Học hàm, học vị:        Giới tính: Nam/Nữ 
11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

Họ và tên: Trương Minh Lưu                 Học hàm, học vị: Ths      Giới tính : Nam/Nữ

Họ và tên: Nguyễn Tuyết Vân                Học hàm, học vị: Ths      Giới tính : Nam/Nữ

Họ và tên: Lê Văn Sơn                          Học hàm, học vị: CN       Giới tính : Nam/Nữ

Họ và tên: Trần Thanh Sang                 Học hàm, học vị: Ths      Giới tính : Nam/Nữ

Họ và tên: Nguyễn Minh Sang               Học hàm, học vị: Ths       Giới tính : Nam/Nữ

Họ và tên: Nguyễn Văn Lĩnh                  Học hàm, học vị: Ths       Giới tính : Nam/Nữ

12 Năm viết BC: 2013                             12. Nơi viết BC: Sóc Trăng
13  Số trang: 250tr. + Phụ lục
14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Đề tài thực hiện nhằm đánh giá khách quan, trung thực tiềm năng, những thành tựu đổi mới và định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

15

Tóm tắt Báo cáo KQNC:

- Khái quát lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1930-1975; Tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sóc Trăng; Công tác an ninh, quốc phòng, dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, xây dựng chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh, xây dựng Đảng bộ của tỉnh Sóc Trăng từ năm 2001-2010 và định hướng đến năm 2020.

- Qua nghiên cứu cho thấy: Qua mỗi giai đoạn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Sóc Trăng đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, huy động mọi nguồn lực xã hội, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đã thực hiện tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội. Đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, quốc phòng, an ninh vững chắc.

16 Lĩnh vực nghiên cứu: 50601.
17 Từ khóa chủ đề: tình hình, nhiệm vụ, chính trị, tỉnh Sóc Trăng
18 Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG
 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
19

Tổng kinh phí thực hiện: 140 triệu đồng.

Trong đó từ Ngân sách Nhà nước: 140 triệu đồng.

20

Thời gian thực hiện: 51 tháng     Bắt đầu từ: 01/04/2009    Kết thúc: 31/07/2013

Trong đó từ Ngân sách Nhà nước: 140 triệu đồng

21

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 65/QĐ-SKHCN; ngày: 19/06/2013 của: Giám đốc Sở KH&CN Sóc Trăng.

22 Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 26/6/2013 tại Sóc Trăng.
23 Các sản phẩm giao nộp:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC (quyển + bản điện tử):

2. Phụ lục(quyển + bản điện tử):…

3. Bản đồ (quyển, tờ):

4. Bản vẽ (quyển, tờ):

5. Ảnh (quyển, chiếc):

6. Báo cáo chuyên đề nghiên cứu (bản điện tử).

7. Báo cáo đề tài nhánh (bản điện tử):…….

8. Khác: Báo cáo tóm tắt.

24 Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 23/12/2013..
25  Ngày cấp đăng ký KQNC: 23/12/2013.
26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 15/KQNC-SKHCN-QLKHCN.

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ    

Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145288

  Số người đang online : 28.