KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ VÀ GÂY HẠI CỦA SÂU ĐỤC TRÁI TRÊN CÂY CÓ MÚI (Citripestis sagittiferella Moore) VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ LOẠI SÂU NÀY TẠI HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG.

1

Tên nhiệm vụ: Khảo sát sự phân bố và gây hại của sâu đục trái trên cây có múi (Citripestis sagittiferella Moore) và đề xuất quy trình phòng trừ loại sâu này tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

2 Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh
3 Mức độ bảo mật: Bình thường
4 Mã số nhiệm vụ (nếu có):
5

Tên tổ chức chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kế Sách

Họ và tên thủ trưởng: Phạm Văn Tân

Địa chỉ: Ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 079.3876224          Fax: 079.3877154

6 Cơ quan chủ quản: UBND huyện Kế Sách
 7

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

* Họ và tên: Vũ Bá Quan             Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: 12/12              Học vị: ThS

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kế Sách.

Điện thoại: 0985432658               Fax: 079.3877154   

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Họ và tên: Nguyễn Văn Huỳnh   Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: 12/12               Học vị: PGS.TS

Chức vụ: Nguyên Giảng viên chính Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 01223375800             Fax: 0710.3830814

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

Họ và tên: Triệu Văn Quý     Học vị: KS

Họ và tên: Lâm Hồng Vũ      Học vị: KS

Họ và tên: Hà Hữu Dân        Học vị: TC

9

Mục tiêu nghiên cứu:

Điều tra tình hình phân bố và gây hại của sâu đục trái cây trên cây có múi.
Đánh giá hiệu lực của các loại nông dược đối với sâu đục trái cây trên cây có múi. Khảo sát hiệu quả các biện pháp khác nhau trong phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi. Xác định diễn biến sự gây hại của sâu đục trái trên cây có múi trong năm. Xây dựng quy trình phòng trừ sâu đục trái cây trên cây có múi cho cây bưởi, ứng dụng tại 02 điểm mô hình. Tập huấn chuyển giao quy trình phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu: Điều tra tình hình phân bố và gây hại của sâu đục trái cây trên cây có múi. Đánh giá hiệu lực của các loại nông dược đối với sâu đục trái cây trên cây có múi. Khảo sát hiệu quả các biện pháp khác nhau trong phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi. Xác định diễn biến sự gây hại của sâu đục trái trên cây có múi trong năm. Xây dựng quy trình phòng trừ sâu đục trái cây trên cây có múi cho cây bưởi, ứng dụng tại 02 điểm mô hình. Tập huấn chuyển giao quy trình phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi

11  Lĩnh vực nghiên cứu: 40106
12  Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ: 1299
13 Phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập thông tin; phương pháp bố trí thí nghiệm; phương pháp xử lý số liệu (sử dụng phần mềm Microsoft Excel và SPSS 13)
14 Sản phẩm khoa học công nghệ dự kiến: Mô hình phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi; báo cáo phân tích số liệu điều tra 90 nông dân trồng bưởi; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài; Quy trình phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi; bài báo khoa học
15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

Kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho nông dân trồng cây có múi. Các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào sản xuất đáp ứng được yêu cầu bức xúc của nhà vườn trong phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi, bảo vệ năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người trồng cây có múi. Quy trình phòng trừ sâu đục trái trên cây có múi cho cây bưởi có thể áp dụng cho vùng trồng cây có múi trong tỉnh Sóc Trăng nói riêng (khoảng 8.000ha) các vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung

16 Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ 01/06/2013 đến 30/06/2015).
17

Kinh phí phê duyệt: 261,165 triệu đồng

Trong đó:

- Từ Ngân sách Nhà nước: 208,554 triệu đồng

- Từ nguồn vốn có của chức:

- Từ nguồn khác: 52,611 triệu đồng

18 Quyết định phê duyệt: số 481/QĐHC-CTUBND ngày 05 tháng 06 năm 2013
19 Hợp đồng thực hiện: số 10/HĐ-SKHCN-QLKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2013

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ    

Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145208

  Số người đang online : 44.