XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI HÀU THƯƠNG PHẨM TRONG ÁO ĐẤT VÀ VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG

 

1 Tên nhiệm vụ: "Xây dựng mô hình nuôi hàu thương phẩm trong ao đất và vùng cửa sông ven biển tỉnh Sóc Trăng"
2 Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh
3 Mức độ bảo mật: Bình thường
4 Mã số nhiệm vụ (nếu có):
5

Tên tổ chức chủ trì:

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

Địa chỉ: số 33 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0583. 831138           Fax: 058. 3831846  

6 Cơ quan chủ quản:
 7

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Học hàm/học vị: KS. Phạm Viết Nam

Chức vụ: Nghiên cứu viên   

Điện thoại CQ:     Mobile: 0989.033.690 và 0916.694.018

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: tổ 11 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

Họ và tên: ThS Phùng Bảy

Họ và tên: ThS Nguyễn Văn Giang

Họ và tên: KS Lê Thị Nhàn

Họ và tên: KS Huỳnh Ngọc Nhã

9

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung

Đa dạng hóa đối tượng nuôi phù hợp tại vùng cửa sông, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn; Tăng hiệu suất vốn đầu tư, tạo ra sản phẩm mới có giá trị thị trường tiêu thụ mạnh.

Mục tiêu cụ thể

Xác định được địa điểm có điều kiện tự nhiên phù hợp để nuôi hàu thương phẩm.

Xây dựng được mô hình nuôi hàu thương phẩm trong ao đất và vùng cửa sông đạt các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

Số lượng mô hình:6 mô hình (trong đó có 3 điểm mô hình trong ao đang nuôi tôm quảng canh và 3 điểm mô hình ngoài vùng cửa sông).

Kích cỡ hàu thu hoạch trung bình: 20con/kg.

Tỉ lệ sống (ước đạt): giai đoạn giống cấp I lên giống cấp II đạt 33,33 %; giai đoạn giống cấp II lên hàu thương phẩm đạt > 80 %.

Năng suất cần đạt: 15 – 20 kg/m2 (ước đạt: 17,5 kg/m2) đối với nuôi trong ao nuôi tôm quảng canh và 30 – 40kg/m2 (ước đạt: 35kg/m2) đối với nuôi ngoài cửa sông. Hàu thương phẩm đảm bảo về an toàn thực phẩm và mẫu mã sản phẩm.

Tỉ suất lợi nhuận: > 60%.

Thời gian nuôi: 8 tháng /1vụ/năm.

Hoàn thiện quy trình nuôi hàu thương phẩm trong ao đất và vùng cửa sông ven biển tỉnh Sóc Trăng.

Đào tạo cán bộ địa phương tiếp nhận công nghệ: đào tạo 2 kỹ thuật viên để tiếp nhận công nghệ từ đó hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi thương phẩm hàu cho các hộ nuôi.

+ Tập huấn kỹ thuật nuôi hàu thương phẩm cho người dân (2 lớp, 50 học viên/lớp) và Hội thảo chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi hàu thương phẩm cho người dân (2 cuộc, 50 đại biểu/cuộc).

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Vận dụng quy trình công nghệ "Nuôi hàu thương phẩm trong ao đất và ngoài vùng cửa sông" đã được Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III nghiên cứu và hoàn thiện để làm cơ sở khoa học áp dụng, triển khai thử nghiệm xây dựng mô hình nuôi hàu trong ao đất và ngoài vùng cửu sông tại vùng cửa sông ven biển tỉnh Sóc Trăng

11 Lĩnh vực nghiên cứu: 
12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ:

13

Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp phân tích chất lượng hàu

- Phương pháp chuyên gia

- Nhóm phương pháp thực hiện khi khảo sát thực địa

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương thương phẩm trong ao đất

- Mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương thương phẩm ngoài vùng cửa sông

- Quy trình kỹ thuật nuôi hàu Thái Bình Dương thương phẩm trong ao đất

- Quy trình kỹ thuật nuôi hàu Thái Bình Dương thương phẩm ngoài cửa song

- Báo cáo đánh giá thực trạng khai thác và nuôi trồng thủy sản loài động vật thân mềm tại tỉnh Sóc Trăng

- Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội – môi trường của mô hình nuôi hàu thương phẩm tại địa phương

- Báo cáo phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm sau thu hoạch

- Đào tạo cán bộ địa phương

- Kỹ yếu Hội thảo chuyển giao kỹ thuật nuôi hàu thương phẩm cho cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân

- 1 đĩa CD lưu các dữ liệu của dự án

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án 

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

- Dự án dự kiến sẽ triển khai tại các ao nuôi tôm quảng canh và khu vực cửa sông ven biển thuộc huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu tỉnh, Sóc Trăng.

- Sau khi dự án kết thúc đơn vị chủ trì sẽ đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng cho phép đơn vị chủ trì phối hợp với Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Sóc Trăng chuyển giao quy trình sản xuất giống hàu C. gigas tại địa phương, đồng thời phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các huyện ven biển và Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu, các hộ dân ven biển để triển khai nhân rộng mô hình nuôi hàu trong ao đất và ngoài vùng cửa sông ven biển tỉnh Sóc Trăng từ 50 - 100 ha. Nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi, bổ sung nguồn thực phẩm mới tại chổ hằng ngày cho cư dân miền ven biển, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
16

Thời gian dự kiến thực hiện: 18 tháng, từ tháng 4/2016  đến tháng 09/2017

17

Kinh phí được duyệt: 1.086.175.000 (đồng)

Trong đó:

- Ngân sách SNKH&CN:952.555.000 (đồng)

- Nguồn vốn khác: 133.620.000 (đồng)

18 Quyết định phê duyệt số: 549/QĐ-UBND ngày 10/3/2016
19

Hợp đồng thực hiện số: 

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ    

Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145281

  Số người đang online : 30.