LỊCH SỬ 30 NĂM KHÁNG CHIẾN CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG (1945-1975)

 

1 Tên nhiệm vụ: "Lịch sử 30 năm kháng chiến của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (1945-1975)"
2 Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh
3 Mức độ bảo mật: Bình thường
4 Mã số nhiệm vụ (nếu có):
5

Tên tổ chức chủ trì:

- Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng.

+ Địa chỉ: Số 567, Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

+ Điện thoại: 0793 820 084

- Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sóc Trăng

+ Địa chỉ: Số 50, Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

+ Điện thoại: 0793 821 704

6 Cơ quan chủ quản: Quân khu 9
 7

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Học hàm/học vị: CN. Trần Văn Lâu

Chức vụ: Thượng tá, Chính ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại CQ: 0793 820 084;        Mobile: 0918 600 837

Địa chỉ: 567, Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

- Họ và tên: CN. Nguyễn Minh Phụng

- Họ và tên: CN. Đặng Văn Tọa

- Họ và tên: CN. Bùi Mạnh Điệp

- Họ và tên: ThS. Lâm Thanh Sơn

- Họ và tên: CN. Cao Thanh Bình

- Họ và tên: CN. Trần Thanh Phụng

- Họ và tên: CN. Đinh Thanh Phụng

- Họ và tên: CN. Trần Thanh Trọng

- Họ và tên: CN. Nguyễn Hùng Minh

- Họ và tên: CN. Trương Vĩnh Thái

9

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tổng kết quá trình ra đời, hoạt động chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú qua các thời kỳ.

- Làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, cấp trên trong quá trình hoạt động chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú theo từng giai đoạn.

- Là cơ sở khoa học để Đảng, Nhà nước và các ngành tham khảo hoạch định chủ trương, chính sách về chiến lược quân sự - quốc phòng tại địa phương huyện Long Phú.

- Làm tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng của lực lượng vũ trang cho các thế hệ chiến sỹ, cán bộ, nhân dân huyện Long Phú nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Đặc điểm về địa lý, tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội và sự ra đời của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú;

- Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 7/1954);

- Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai (7/1954 - 1968);

- Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, chủ động trên chiến trường, kiên quyết trừng trị địch vi phạm Hiệp định Paris, tiến tới tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 (1969 - 30/4/1975);

- Đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

11 Lĩnh vực nghiên cứu: 
12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ:

13

Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp lịch sử;

- Phương pháp chuyên gia;

- Phương pháp lô-gic.

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện đề tài

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

- Kỷ yếu hội thảo

- Sơ đồ các trận đánh

*Các báo cáo chuyên đề (04 chuyên đề):

- Đặc điểm về địa lý tự nhiên, tình hình chính trị kinh tế - xã hội và sự ra đời của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú.

- Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 7/1954).

- Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai (7/1954-1968).

- Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, chủ động trên chiến trường, kiên quyết trừng trị địch vi phạm Hiệp định Paris, tiến tới tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 (1969 – 30/4/1975).

- 1 đĩa CD lưu các dữ liệu của dự án

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

- Sau khi hoàn thành, sản phẩm chính thức của đề tài “Lịch sử 30 năm kháng chiến của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (1945 – 1975)” sẽ là tài liệu phục vụ cho đông đảo bạn đọc, trước nhất là lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân huyện Long Phú nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung, tiếp nữa là những người quan tâm khác trong huyện và trong tỉnh cũng như các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời là cơ sở để Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tham khảo trong việc hoạch định chiến lược Quân sự - Quốc phòng của địa phương trên địa bàn huyện Long Phú nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung trong hiện tại và tương lại.

- Sau khi sản phẩm được in thành sách sẽ được phát hành tới tất cả các Ban chỉ huy xã đội, Huyện đội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tỉnh ủy, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, các trường phổ thông trung học ở huyện Long Phú, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 9.

- Đề tài sẽ là tài liệu tham khảo, học tập hữu ích đối với bạn đọc nói chung và lực lượng vũ trang huyện Long Phú nói riêng, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 20 tháng; từ tháng 3/2016  đến tháng 10/2017

17

Kinh phí được duyệt: 298.364.000 đồng

Trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp KH&CN: 171.484.000 đồng

- Nguồn vốn địa phương đối ứng: 126.880.000 đồng 

18 Quyết định phê duyệt số: 549/QĐ-UBND ngày 10/3/2016
19

Hợp đồng thực hiện số: 09/HĐ-SKHCN-QLKHCN ngày 22/3/2016

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ    

Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145300

  Số người đang online : 34.