Hoạt động chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cho các huyện giai đoạn 2011-2015

Stt Tên mô hình Địa điểm thực hiện Cơ quan phối hợp Năm thực hiện
 1 Chuyển giao quy trình trông gừng trong bao Xã Phú Hữu, huyện Long Phú P. Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Phú 2011
2 Chuyển giao trồng ớt sừng vàng Châu Phi phủ bạt trái vụ Thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú P. Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Phú 2011
3 Xây dựng mô hình túi ủ biogas qui mô nông hộ tại huyện Mỹ Xuyên Xã Tham Đôn, xã Ngọc Đông, xã Hòa Tú 2, xã Gia Hòa 1- huyện Mỹ Xuyên P. Kinh tế và Hạ tầng huyện Mỹ Xuyên 2011
4 Chuyển giao qui trình trồng nấm bào ngư tại huyện Long Phú Xã Trường Khánh, thị trấn Đại Ngãi – huyện Long Phú P. Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Phú 2012
5 Tư vấn và lắp đặt túi ủ biogas qui mô nông hộ Xã Ngọc Đông, xã Thạnh Phú, xã Thạnh Quới – huyện Mỹ Xuyên P. Kinh tế và Hạ tầng huyện Mỹ Xuyên 2012
6 Chuyển giao qui trình nuôi kết hợp cá thát lát và cá sặc rằn Xã Phú Hữu- huyện Long Phú P. Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Phú 2013
7 Tư vấn và lắp đặt túi ủ biogas qui mô nông hộ Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Phú Mỹ - huyện Mỹ Tú P. Kinh tế và Hạ tầng huyện Mỹ Tú 2013
8 Chuyển giao qui trình trồng nấm Linh Chi
Xã Hậu Thạnh – huyện Long Phú; Phường 7, TP Sóc Trăng. P. Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Phú; Phòng Kinh tế TP Sóc Trăng 2014
9 Chuyển giao qui trình trồng nấm Bào Ngư trắng trên cơ chất rơm trên đại bàn huyện Mỹ Xuyên Xã Ngọc Đông – huyện Mỹ Xuyên P. Kinh tế và Hạ tầng huyện Mỹ Xuyên 2014
10 Tư vấn, lắp đặt túi ủ biogas qui mô nông hộ bằng vật liệu bạt HDPE Xã Phú Tâm, xã An Hiệp – huyện Châu Thành P. Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành 2014
11 Tư vấn, lắp đặt túi ủ biogas qui mô nông hộ bằng vật liệu bạt HDPE

- Huyện Mỹ Xuyên

- Huyện Mỹ Tú

- Huyện Châu Thành

- Huyện Long Phú

P. Kinh tế và Hạ tầng các huyện

- Mỹ Xuyên

- Mỹ Tú

- Châu Thảnh

- Long Phú
2015
12

Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước trên cây cà chua ghép qui mô 500 m2

Phường 4, TP Sóc Trăng P. Kinh tế TP. Sóc Trăng 2015

Tấn Khải

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145190

  Số người đang online : 29.