CUNG CẤP THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ: “Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng”

2. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016)

3. Kinh phí dự kiến: 229.642.800 đồng

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Vũ Quan

5. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tổng hợp các tư liệu, đề tài, dự án KH&CN của tỉnh đăng lên website.

- Đăng thông tin, quảng bá các hoạt động dịch vụ của Trung tâm lên website.

- Cung cấp thông tin KH&CN; hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên quan đến ứng dụng tiến bộ KH&CN cho người dân trong tỉnh.

- Phân tích, số liệu thống một số bài viết được quan tâm nhiều nhất.

III. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

- Tổng hợp 05 đề tài, dự án đã được nghiệm thu giai đoạn 2014-2015 và 16 đề tài, dự án đang thực hiện giai đoạn 2015-2016  lên trang thông tin điện tử của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Sóc Trăng.

- Đăng 120 tin, bài viết lên trang thông tin điện tử của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Sóc Trăng.

- Cung cấp thông tin KH&CN; Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên quan đến ứng dụng tiến bộ KH&CN cho người dân trong tỉnh.

- Phân tích, số liệu thống kê 05 bài viết (sản phẩm, dịch vụ, thông tin KH&CN…) được truy cập nhiều nhất.

- Cập nhật đổi mới các thông tin, quảng bá các hoạt động dịch vụ của Trung tâm (đăng tải các sản phẩm mới, cập nhật, sửa đổi các bản tin về sản phẩm cũ 02 tháng / lần).

Vũ Quan

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145184

  Số người đang online : 23.