Banner Ngày 20/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

  Mức độ bảo mật: Bình thường

4

  Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Học viện Chính trị khu vực IV

Điện thoại:  02923.889.818

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phan Công Khanh

6

Cơ quan chủ quan: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PHAN CÔNG KHANH

Năm sinh: 1966 ;   Giới tính: Nam

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

Địa chỉ nhà riêng: 45A, đường Làng Tăng Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Chức vụ: Giảng viên cao cấp, Giám đốc Học viện

Tên tổ chức đang công tác: Học viện Chính trị khu vực IV

Điện thoại: 083 430 1103

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. ThS Nguyễn Quân Phong

2. TS Nguyễn Thành Hưng

3. TS Nguyễn Văn Dũng

4. TS Hoàng Văn Khải

5. PGS, TS Lê Nguyễn Đoan Khôi

6. ThS Trương Thế Nguyễn

7. ThS Nguyễn Văn Trai

8. Trần Tấn Phương

9. Phạm Văn Đâu

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu nghiên cứu tổng quát

      Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn và đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Sóc Trăng, đề tài đề xuất giải pháp và các kiến nghị chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Sóc Trăng trong tình hình mới.

* Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

Thứ nhất, làm rõ cơ sở lý luận về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu và kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch của một số quốc gia ở trên thế giới. Mục tiêu cốt lõi của nội dung này là làm rõ khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, tiêu chí nhận diện nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch cũng như kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực này của một số quốc gia trên thế giới.

Thứ hai, trên cơ sở thao tác hóa khái niệm, hình thành bộ công cụ để tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch trong mối tương quan với yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay. Mục tiêu cốt lõi của nội dung này là hình thành, xây dựng bộ công cụ khảo sát phù hợp và tiến hành khảo sát để có đánh giá khách quan, toàn diện về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch trong mối tương quan với yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay.

Thứ ba, đề xuất phương hướng, giải pháp và các kiến nghị chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển và thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Sóc Trăng. Mục tiêu cốt lõi của nội dung này chính là đề xuất giải pháp, kiến nghị chính sách phù hợp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Sóc Trăng trong tình hình mới.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu

- Nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Sóc Trăng – Thực trạng, nguyên nhân và vấn đề đặt ra

- Quan điểm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Sóc Trăng

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 599

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 

13

Phương pháp nghiên cứu: thu thập thông tin sơ cấp, thứ cấp

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Dạng I:

01 Báo cáo kết quả khảo sát về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch ở tỉnh Sóc Trăng; 01 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài; 01 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài; 01 Báo cáo kiến nghị và chính sách; 01 Kỷ yếu hội thảo

Dạng II:

01-02 bài báo khoa học

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

- Toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực công của tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể là Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng; một số sở, ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị và thành phố thuộc Tỉnh. Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp luận cứ cho việc đổi mới thể chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, cũng như phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy một số chuyên ngành liên quan của Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ được chắt lọc thông qua kiến nghị chính sách gửi một số cơ quan ở Trung ương và tỉnh Sóc Trăng.

 - Đăng tạp chí đối với các nội dung cốt lõi của đề tài; đồng thời xuất bản kết quả nghiên cứu thành sách chuyên khảo để phục vụ việc tư vấn chính sách, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 17 tháng (từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2023)

17

Kinh phí được duyệt: 249.876.600 đồng                                           

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 199.876.600 đồng

+ Nguồn tự có của tổ chức:50.000.000 đồng

+ Nguồn khác: 0 đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 94/QĐ-SKHCN ngày 15/7/2022

19

Hợp đồng thực hiện số: 11/HĐ-SKHCN ngày 04/8/2022

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 10
Truy cập trong 7 ngày :47
Tổng lượt truy cập : 6,776