Banner Ngày 20/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Lịch sử truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (1945 - 2020)

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

  Mức độ bảo mật: Bình thường

4

  Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821039

Địa chỉ: Số 05, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:

6

Cơ quan chủ quan: Tỉnh ủy Sóc Trăng

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Dương Sà Kha

Năm sinh: 1972; Giới tính: Nam

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Địa chỉ nhà riêng: Ấp Bưng Sa, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Tên tổ chức đang công tác: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0919.080.603

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. ThS. Khưu Đăng Phượng

2. CN. Lâm Dũng Liêm

3. CN. Từ Tố Quyên

4. ThS. Lê Văn Dũng

5. ThS. Nguyễn Xuân Định

6. ThS. Phạm Thanh Hà

7. TS. Trịnh Công Lý

8. CN. Lưu Hồng Tài

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung

Dựng lại bức tranh toàn cảnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (còn có các tên gọi: Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Sóc Trăng) trong việc lãnh đạo, tập hợp đoàn kết các dân tộc, giai cấp, tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng kháng chiến, giành độc lập, tự do do dân tộc và trong cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

* Mục tiêu cụ thể

- Phản ánh một cách trung thực và khách quan quá trình ra đời và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ.

- Khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa

- Bổ sung và làm phong phú thêm lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng tập I, II và III khi tái bản.

- Làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nói chung, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp trong tỉnh  nói riêng

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Sự ra đời và hoạt động của Mặt trận Thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quá trình hình thành MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (Khái quát vùng đất, con người và truyền thống đoàn kết, yêu nước của người dân Sóc Trăng (từ 1835-1930); Phong trào cách mạng của nhân dân trong tỉnh mang tính chất Mặt trận dưới sự lãnh đạo của các chi bộ và Tỉnh ủy Sóc Trăng (1930-1945)).

- Tập hợp, phản ảnh các hoạt động từ khi tổ chức Mặt trận của tỉnh chính thức thành lập đến khi ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (8/1945 – 7/1954)

(Khái quát giai đoạn (1930 – 8/1945) trước khi vào chuyên đề của giai đoạn (8/1945-7/1954))

- Vai trò tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của công tác mặt trận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của tỉnh Sóc Trăng (8/1954-30/4/1975).

- Công tác Mặt trận phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng sau ngày giải phóng đến tái lập tỉnh (5/1975 – 3/1992).

- Hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng từ khi tái lập tỉnh đến năm 2020 (chuyên đề này chia thành 2 chương)

- Truyền thống – Những bài học kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 60101

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 

13

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp lịch sử; phương pháp logic

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

*Dạng I:

Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt kết quả thưc hiện đề tài; 06 bài báo chuyên đề;  Báo cáo, xử lý, phân tích số liệu; Kỷ yếu Hội thảo.

*Dạng II: Bản thảo sách chuyên khảo “Lịch sử truyền thống Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (1945 – 2020)”

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Đề tài sau khi được cấp phép xuất bản, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ in, phát hành dưới hình thức tặng, biếu cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tinh, đặc biệt là Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận các cấp trong tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Trường Chính tị tỉnh, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố và nhân chứng lịch sử tiêu biểu qua các thời kỳ... Dự kiến số lượng phát hành 1.000 cuốn.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 30 tháng (từ tháng 03/2021 đến tháng 8/2023)

17

Kinh phí được duyệt: 609.149.300 đồng

Trong đó:

+ Ngân sách SNKH&CN: 609.149.300 đồng

+ Nguồn tự có của tổ chức:

+ Nguồn khác: Không

18

Quyết định phê duyệt số: 993/QĐ-UBND ngày 29/4/2021

19

Hợp đồng thực hiện số: 11/HĐ-SKHCN ngày 11/5/2021

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :47
Tổng lượt truy cập : 6,776