Banner Ngày 9/6/2023
Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội ( 06/03/2023 )

1

Tên nhiệm vụ: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Học viện chính trị Khu Vực II

Điện thoại:  028 3896 6704          

Địa chỉ: Số 99 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

6

Cơ quan chủ quan: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Hoàng Phương

Năm sinh: 1976; Giới tính: Nam

Học hàm, học vị: Tiến sĩ                          

Địa chỉ nhà riêng:

Chức vụ: Giảng viên

Tên tổ chức đang công tác: Học viện Chính trị Khu Vực II

Điện thoại: 0908197543

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. ThS. Lương Thị Thúy Lành

2. TS. Trần Minh Tâm

3. TS. Võ Hữu Phước

4. ThS. Vũ Thị Qúy

5. ThS. Nguyễn Văn Tuấn

6. ThS. Nguyễn Thị Thùy Hiếu

7. Lê Vũ Thành

8. ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung:

Trên cơ sở tìm hiểu một số vấn đề lý luận về phát triển du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm OCOP, đánh giá thực trạng này ở tỉnh Sóc Trăng thời gian qua. Từ đó, đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm OCOP tại tỉnh Sóc Trăng hiện nay.

* Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng phát triển du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm OCOP tại Sóc Trăng.

- Trên cơ sở đó, kết hợp với phương hướng phát triển KT-XH của tỉnh để đề ra giải phápphát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP  tỉnh Sóc Trăng.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Khái quát về du lịch cộng đồng và sản phẩm OCOP; Thực trạng phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP tại Sóc Trăng; Định hướng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng; Hội thảo “Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng”

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 599

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 

13

Phương pháp nghiên cứu: thu thập thông tin thứ cấp; phân tích, tổng hợp, so sánh; Phương phápchuyên gia; khảo sát thực địa; phân tích thông tin

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài; Báo cáo Chuyên đề 1: Kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP và mối quan hệ du lịch cộng đồng và sản phẩm OCOP; Báo cáo Chuyên đề 2: Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP tại địa phương; Báo cáo Chuyên đề 3: Thực trạng phát triển du lịch công động gắn với gắn với sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo Chuyên đề 4: Những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển du lịch công động gắn với sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo Chuyên đề 5: Quan điểm phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP tại Sóc Trăng; Báo cáo Chuyên đề 6: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP tại tỉnh Sóc Trăng hiện nay; Bộ số liệu và báo cáo mô tả kết quả xử lý số liệu về kết quả khảo sát ý kiến khách du lịch từng đến Sóc Trăng; Bộ số liệu và báo cáo mô tả kết quả xử lý số liệu về kết quả phỏng vấn người dân địa phương về du lịch cộng đồng; Bộ số liệu và báo cáo mô tả kết quả xử lý số liệu về kết quả phỏng vấn các chuyên gia, các cá nhân có trách nhiệm trong quản lý và phát triển du lịch cộng đồng tại Sóc Trăng; 02  Bài báo đăng tạp chí trong nước; 01 Kỷ yếu hội thảo.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Kết quả nghiên cứu của đề tài dự kiến là các sản phẩm như báo cáo tổng hợp, bài hội thảo, bài báo là các tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng; các viện nghiên cứu, các trường đại học; tiếp tục phuc vụ công tác đào tạo, nghiên cứu, và quản lý. Kết quả nghiên cứu sau khi đề tài hoàn thành sẽ được gửi cho Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch, Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Sóc Trăng, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn và Thư viện của Tỉnh.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022)

17

Kinh phí được duyệt: 114.116.450đồng           

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 99.876.450 đồng

+ Nguồn tự có của tổ chức:14.240.000 đồng

+ Nguồn khác:

18

Quyết định phê duyệt số: 146/QĐ- SKHCN ngày 29/10/2021

19

Hợp đồng thực hiện số:  30/HĐ-SKHCN ngày 08/11/2021

 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 18
Truy cập trong 7 ngày :52
Tổng lượt truy cập : 1,830
slot dana
Slot5000