Banner Ngày 13/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình, xây dựng mô hình sản xuất, phát triển sản phẩm mắm cá lóc đồng chưng đóng hộp tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

  Mức độ bảo mật: Bình thường

4

  Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: (+84-292) 3832663              

Địa chỉ: Khu 2, Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Ông Hà Thanh Toàn

6

  Cơ quan chủ quan: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Bạch Long  

Năm sinh: 1988 ;                Giới tính: Nam

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ nhà riêng: ấp Thạnh II, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Chức vụ: Giảng viên

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 0971 079 144

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. KS/HVCH. Nguyễn Thị Tròn

2. GS.TS. Nguyễn Văn Mười

3. PGS.TS. Trần Thanh Trúc

4. ThS. Hồng Minh Nhật

5. ThS. Trần Ngọc Hiếu

6. ThS/NCS. Tô Nguyễn Phước Mai

7. KS/HVCH. Quách Thị Huỳnh Như

8. KS/HVCH. Phạm Thảo Như Ý

9. Trịnh Thị Bé Năm

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung

Hoàn thiện quy trình, xây dựng mô hình sản xuất, phát triển sản phẩm mắm cá lóc đồng chưng đóng hộp tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Trên cơ sở đó, thiết lập được thành công ít nhất 01 mô hình chuyển giao, giúp khai thác lợi thế nguồn nguyên liệu và nhân công tại địa phương.

* Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình sản xuất, phát triển sản phẩm mắm cá lóc đồng chưng đóng hộp tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

- Xây dựng mô hình và chuyển giao quy trình sản xuất mắm cá lóc đồng chưng đóng hộp cho doanh nghiệp tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; quy mô sản xuất 3.000 hộp sản phẩm (loại 200 g/hộp). Sản phẩm đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn cơ sở được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.

- Đào tạo ít nhất 02 kỹ thuật viên đủ kiến thức để tiếp nhận công nghệ và kỹ năng vận hành thiết bị trong sản xuất sản phẩm mắm cá lóc đồng chưng đóng hộp.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ mắm chưng

- Tư vấn, chuyển giao quy trình sản xuất cho cơ sở tiếp nhận công nghệ và tổ chức sản xuất

- Tổ chức Hội thảo khoa học phổ biến công nghệ chế biến mắm lóc đồng chưng đóng hộp, đưa ra một số hướng để tiếp tục phát triển sản phẩm

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 21101

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 

13

Phương pháp nghiên cứu: chế biến mắm cá lóc, thanh trùng bằng nhiệt

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Quy trình sản xuất sản phẩm mắm cá lóc đồng chưng đóng hộp

- Mô hình sản xuất mắm cá lóc đồng chưng đóng hộp tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

- Báo cáo phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình sản xuất mắm cá lóc đồng chưng đóng hộp

- Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

- Đơn vị chủ trì (Trường Đại học Cần Thơ), chủ nhiệm dự án sẽ cùng phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Ngã Năm và các địa phương trên địa bàn tỉnh để nhận rộng kết quả thực hiện dự án.

- Trên cơ sở tài sản hình thành từ dự án như: Quy trình sản xuất mắm cá lóc đồng chưng đóng hộp khi được điều chuyển cho địa phương sử dụng và quản lý. Phòng kinh tế thị xã Ngã Năm phối hợp với các phòng chuyên môn, các ban ngành đoàn thể ở địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch sản xuất và nhân rộng mô hình tại địa phương nhằm phát triển các mô hình.

- Do mô hình được thực hiện theo hướng an toàn. Đơn vị thụ hưởng kết quả sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các đối tác tiêu thụ, tiếp tục phát triển trên cơ sở tự cân đối thu chi, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả đồng thời sẽ tìm biện pháp mở rộng công suất, qui mô, và sẵn sàng hợp tác chuyển giao và mở rộng mô hình với các tổ chức cá nhân có nhu cầu.

- Mô hình dự án sẽ là nơi để ngành nông nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh tham quan, học tập kinh nghiệm.

- Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến, công khai các thông tin của dự án bằng hình thức công bố trên trang thông tin của đơn vị chủ trì; Hỗ trợ cơ quan quản lý, sử dụng kết quả dự án trong việc nhân rộng, đánh giá kết quả sử dụng của dự án…

Đơn vị dự kiến tiếp nhận công nghệ, sản phẩm của dự án: UBND thị xã Ngã năm, Phòng Kinh tế thị xã Ngã năm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh mắm trên địa bàn thị xã Ngã năm.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2024)

17

Kinh phí được duyệt: 530.592.100 đồng

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 198.928.100 đồng

+ Nguồn khác: 331.664.000 đồng.

18

Quyết định phê duyệt số: 128/QĐ-SKHCN ngày 28/7/2023

19

Hợp đồng thực hiện số: 36/HĐ-SKHCN ngày 17/8/2023

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 12
Truy cập trong 7 ngày :62
Tổng lượt truy cập : 6,748