Banner Ngày 13/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

 

1

Tên nhiệm vụ: Đánh giá trình độ công nghệ một số ngành sản xuất chủ yếu, tốc độ đổi mới công nghệ và xây dựng các giải pháp thúc đẩy đổi mới, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sihub)

Điện thoại: 028.39326448

Địa chỉ: 176/9A Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Huỳnh Kim Tước

6

Cơ quan chủ quan: 

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trịnh Thái Xiêm 

Năm sinh: 1980;                Giới tính: Nam

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ điện tử

Địa chỉ nhà riêng: 38/14/6 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sihub)

Điện thoại: 0918.911191

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. ThS. Trịnh Thái Xiêm

2. TS. Nguyễn Vinh Dự

3. ThS. Trần Vũ Hải

4. CN. Diệp Thế Cường

5. ThS. Nguyễn Phi Hùng

6. ThS. Đổng Điền Xuân Hiền

7. KS. Trần Trung Trực

8. ThS. Lê Trung Tâm

9. KS. Vũ Quan

10. CN. Nguyễn Việt Hùng

11. ThS. Ngô Đình Cường

12. KS. Võ Đình Thiên

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung

Đánh giá trình độ công nghệ một số ngành sản xuất chủ yếu, tốc độ đổi mới công nghệ và xây dựng các giải pháp thúc đẩy đổi mới, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc định hướng và đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất dưới góc độ Doanh nghiệp, ngành và quản lý địa phương. Góp phần tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp ngày càng phát triển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

* Mục tiêu cụ thể

- Điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất cho các doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất chủ yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cho khoảng 100 doanh nghiệp theo 5 nhóm yếu tố (T, E, O, R, I); đồng thời đánh giá khả năng ứng dụng, tốc độ đổi mới công nghệ cho các ngành công nghiệp sản xuất chủ yếu, các doanh nghiệp chế biến chế tạo tiềm năng đăng ký Doanh nghiệp Khoa học công nghệ có hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (theo Nhóm ngành C tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; theo quy trình tại Thông tư 17/2019/TT-BKHCN ngày 19/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ);

- Xây dựng và chuyển giao công cụ hỗ trợ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất theo quy trình và các tiêu chí tại Thông tư 17/2019/TT-BKHCN ngày 19/12/2019 của Bộ KH&CN cho tỉnh Sóc Trăng và xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng công nghệ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu, đánh giá tổng quan thực trạng ngành sản xuất, chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Thu thập thông tin, xử lý số liệu điều tra, tổng hợp, phân tích, đánh giá từ kết quả điều tra khảo sát. Xây dựng công cụ xử lý số liệu.

- Phân tích, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất từ kết quả khảo sát

- Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 299

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 

13

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê – khảo sát, phân tích – tổng hợp – so sánh đối chứng,...

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Dạng II:

-  Báo cáo nghiên cứu, đánh giá tổng quan thực trạng ngành sản xuất, chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Báo cáo Phân tích, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của các Doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất, chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ kết quả khảo sát.

- Báo cáo phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ của các DN thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

- Công cụ xử lý hỗ trợ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ, kèm cơ sở dữ liệu.

Dạng III:

Bài báo Giới thiệu kết quả Đánh giá trình độ công nghệ một số ngành sản xuất chủ yếu, tốc độ đổi mới công nghệ và xây dựng các giải pháp thúc đẩy đổi mới, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Sóc trăng theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Thông qua kết quả của đề tài, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ xác định được hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ xản xuất của các ngành được chọn; nắm bắt được các điểm mạnh, điểm yếu và nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp nhằm làm cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng xây dựng các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với lợi thế công nghệ và sản phẩm công nghiệp của tỉnh nhà; hỗ trợ định hướng đầu tư theo chiều sâu; tăng lợi thế cạnh tranh của ngành công nghiệp, đặc biệt là các biện pháp thúc đẩy quá trình ứng dụng đổi mới công nghệ và chuyển dịch cơ cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022)

17

Kinh phí được duyệt: 580,7645 triệu đồng

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 580,7645 triệu đồng

+ Nguồn tự có của tổ chức:0 triệu đồng

+ Nguồn khác: 0 triệu đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 3849/QĐ-UBND ngày 31/12/2021

19

Hợp đồng thực hiện số: 43/HĐ-SKHCN ngày 31/12/2021

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 12
Truy cập trong 7 ngày :62
Tổng lượt truy cập : 6,748