Banner Ngày 13/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá chốt nghệ (Mystus gulio) trong điều kiện nhân tạo tại tỉnh Sóc Trăng.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

  Mức độ bảo mật: Bình thường

4

  Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299. 3611267                                           

Địa chỉ: Số 238, Lý Thường Kiệt, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Ngô Nam Thạnh

6

Cơ quan chủ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trang Quốc Phong

Năm sinh: 1983;                Giới tính: Nam

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Địa chỉ nhà riêng: Số 03, Phan Bội Châu, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Giống nông nghiệptỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0977.025882

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. BSTY. Lê Nguyễn Ngân Hà

2. ThS. Trần Thị Thanh Lý

3. KS. Đinh Văn Lộc

4. ThS. Lê Trung Tâm

5. KS. Triệu Ngọc Hơn

6. ThS. Lê Hữu Nhân

7. CN. Nguyễn Thị Hòa

8. KS. Trần Thành Hậu

9. KS. Triệu Minh Trương

10. CN. Kim Thị Bạch Hoàng

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung

Dự án được thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá chốt nghệ (Mystus gulio) trong điều kiện nhân tạo, chủ động nguồn cá giống, nâng cao chất lượng cá chốt nghệ giống sản xuất tại địa phương phục vụ cho nuôi cá chốt nghệ thương phẩm.

* Mục tiêu cụ thể

- Bố trí sản xuất thực nghiệm và hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá chốt nghệ (Mystus gulio) trong điều kiện nhân tạo phù hợp với điều kiện sản xuất tại tỉnh Sóc Trăng:

+ Tỷ lệ cá đẻ: > 85%.

+ Tỷ lệ thụ tinh > 60%.

+ Tỷ lệ nở > 60%.

+ Thời gian ương: trong ao 20 ngày, trên bể 30 ngày

+ Cỡ cá giống thu hoạch: 2,5-3cm

+ Tỷ lệ sống: trong ao >50%, trong bể >60%

+ Số lượng cá giống dự kiến: trong ao (110.000-120.000 con), trong bể (120.000-130.000 con).

- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và giới thiệu kết quả triển khai mô hình sản xuất giống cá chốt nghệ (Mystus gulio) trong điều kiện nhân tạo.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai thực nghiệm.

- Bố trí sản xuất thực nghiệm và hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá chốt nghệ (Mystus gulio) trong điều kiện nhân tạo.

- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội và giới thiệu kết quả triển khai mô hình sản xuất giống cá chốt nghệ (Mystus gulio) trong điều kiện nhân tạo.

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 40299

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1206

13

Phương pháp nghiên cứu: phương pháp sinh sản nhân tạo

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Quy trình sản xuất giống cá chốt nghệ (Mystus gulio) trong điều kiện nhân tạo ương trên bể; Quy trình sản xuất giống cá chốt nghệ (Mystus gulio) trong điều kiện nhân tạo ương trong ao đất; Kỷ yếu Hội thảo khoa học; Báo cáo phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội của mô hình; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm dự án và Trung tâm giống nông nghiệp, tại trại thực nghiệm xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề sẽ cùng phối hợp với các thành viên dự án duy trì hoạt động sản xuất giống cá chốt, tiếp tục sản xuất giống cá chốt để cung cấp cho các hộ nuôi cá tại tỉnh Sóc Trăng, đồng thời phát triển gia hóa đàn bố mẹ để nâng cao chất lượng cá thương phẩm.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 12/2022 đến tháng 11/2023)

17

Kinh phí được duyệt: 524.975.600 đồng                

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 199.975.600 đồng

+ Nguồn khác: ­325.000.000 đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 218/QĐ-SKHCN ngày 30/12/2022

19

Hợp đồng thực hiện số: 25/HĐ-SKHCN ngày 30/12/2022

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 12
Truy cập trong 7 ngày :62
Tổng lượt truy cập : 6,748