Banner Ngày 18/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )
 19/10/2022

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Vị trí: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ có thu trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng; có tài khoản và sử dụng con dấu riêng.

2. Chức năng: Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trung tâm tham mưu cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ:

- Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới.

- Tổ chức hoặc hợp tác, liên doanh với các tổ chức, cá nhân xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo, thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền.

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức hoạt động Phòng Thí nghiệm công nghệ sinh học, phân tích hóa lý và vi sinh phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, sản xuất và đời sống.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện công tác tin học và thông tin khoa học, công nghệ.

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin khoa học, công nghệ, cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất và đời sống tại địa phương; xử lý, phân tích, tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu thống kê, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản ấn phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề, tạp chí thuộc lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong chức năng, quyền hạn của Trung tâm:

- Khai thác, tra cứu và cung cấp các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài để phục vụ cho công tác xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác cho các chương trình, đề án quan trọng của địa phương, phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia xây dựng, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địa phương bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất.

- Đầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa tại địa phương. Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của địa phương. Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của địa phương; phát triển, tích hợp hệ thống dữ liệu, thông tin quản lý của địa phương trong các lĩnh vực như: giáo dục, nông nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa,... chia sẻ công khai trên Hệ tri thức Việt số hóa để cộng đồng khai thác, sử dụng. Đầu mối khai thác nền tảng cơ sở dữ liệu Sở hữu Công nghiệp (IP Platform) tại tỉnh Sóc Trăng.

- Thiết lập, triển khai và kết nối Mạng VinaREN, các mạng thông tin khoa học và công nghệ khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tổ chức và phát triển nguồn thông tin khoa học và công nghệ của địa phương; bổ sung sách, báo, tài liệu dưới các hình thức như mua, tặng, trao đổi; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và công nghệ.

- Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ tại địa phương.

- Tham gia tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia và ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại địa phương; tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương; tổng hợp, xử lý, phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương; phổ biển, công bố kết quả điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia Chợ công nghệ và thiết bị (Teacmart), kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo), Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest), các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước. Thu thập, cung cấp thông tin công nghệ, các sản phẩm và dịch thông tin khoa học và công nghệ; thông tin kết quả nghiên cứu ứng dụng, các tiến bộ kỹ thuật tại địa phương; thông tin về các chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ.

- Thực hiện, phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức, tham gia tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; sự kiện, hội nghị, hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ, sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hàng năm về lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khỏi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong sản xuất và đời sống.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức tham quan, học tập, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ.

- Tổ chức, thực hiện, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện mở rộng dịch vụ kiểm định, tiêu chuẩn đo lường chất lượng khi được giao nhiệm vụ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

STA Sóc Trăng

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :68
Tổng lượt truy cập : 6,767