Lượt xem: 0

 M ẫu 12
14/2014/TT-BKHCN

 PHIẾU THÔNG TIN VỀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn đàn dơi ngựa tại chùa Dơi (Mahatup) thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

a) Đề tài khoa học và công nghệ

c) Dự án SXTN

b) Đề án khoa học

d) Dự án khoa học và công nghệ

1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả:

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Cần Thơ.

- Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; UBND các huyện Cù Lao Dung, Long Phú, Trần Đề, Mỹ Xuyên; UBND thành phố Sóc Trăng; Ban Quản trị chùa Dơi.

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Ni

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: 20/3/2015

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 04/KQNC-SKHCN-QLKHCN.

Ngày cấp: 30/6/2015; Cơ quan cấp: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

(Mô tả ngắn gọn những ứng dụng của kết quả của nhiệm vụ: đã ứng dụng như thế nào; ứng dụng vào lĩnh vực, hoạt động gì; có chuyển giao công nghệ không)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 886/UBND-KT ngày 24/7/2015 về việc sử dụng kết quả của đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn đàn Dơi Ngựa tại Chùa Dơi (Mahatup) thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng”, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên, Long Phú và các đơn vi liên quan lồng ghép việc ứng dụng kết quả của đề tài vào hoạt động chuyên môn của đơn vị như: Xây dựng pano; tổ chức tuần tra, kiểm tra; tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, mua bán dơi Ngựa; trồng cây xanh ven các tuyến đường trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, trồng rừng; tập huấn, tuyên truyền các văn bản liên quan; xây dựng đường đal, hàng rào bằng dây xích, biển báo biển cắm xã rác trong khuôn viên chùa Dơi; thu gom chân nhang, rác;... góp phần thực hiện các giải pháp bảo tồn đàn dơi Ngựa tại chùa Dơi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể:

- Từ năm 2016 đến này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan rà soát các văn bản liên quan đến bảo tồn đàn dơi Ngựa; đồng thời Sở đang tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản thay thế Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 03/7/2008 về việc nghiêm cấm săn bắt, vận chuyển, kinh doanh một số loài dơi quý hiếm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cho phù hợp với các văn bản cấp trên. UBND thành phố Sóc Trăng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động săn bắt, mua bán dơi Ngựa trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, đồng thời lồng ghép việc truyên truyền, vận động chủ các nhà hàng, quán ăn không mua, bán dơi Ngựa cũng như các món ăn được chế biến từ thịt dơi; góp phần nâng cao nhận thức của người dân về trong việc bảo tồn đàn dơi Ngựa tại chùa Dơi.

- Năm 2016, 2018, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với địa phương, Ban Quản trị chùa Dơi đã đầu tư xây dựng đường đal, làm hàng rào bằng dây xích, biển báo trong khuôn viên chùa Dơi nhằm tôn tạo khu di tích chùa Dơi, du khách không tiếp cận trực tiếp các cây có dơi Ngựa đậu, hạn chế ảnh hưởng đến việc trú ngụ của đàn dơi. Đồng thời, phân công các đoàn thể luân phiên định kỳ hàng tháng làm vệ sinh, thu gom chân nhang, treo biển cắm xả rác tại khuôn viên chùa Dơi, góp phần tạo cảnh quang sạch đẹp để thu hút du khách đến tham quan.

- Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về việc bảo tồn đàn dơi Ngựa tại chùa Dơi cũng như trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, các đơn vị liên quan đã thực hiện các hoạt động như:

+ Năm 2015, thông qua kết quả đề tài, Trường Đại học Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị liên quan và Ban Quản trị chùa Dơi đầu tư xây dựng 02 pano trong khuôn viên chùa Dơi “Chùa Dơi là nơi đậu quan trọng nhất của dơi Ngựa ở Việt Nam; dơi Ngựa có lợi đối với hệ sinh thái và đời sống của con người; dơi Ngựa đang suy giảm nghiêm trọng ở Việt Nam và trên thế giới; hãy bảo vệ dơi Ngựa, chúng ta sẽ có lợi” nhằm tuyên truyền việc bảo tồn đàn Dơi đến với du khách cũng như người dân sống xung quanh chùa Dơi.

+ Năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 04 lớp tập huấn, tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói chung và bảo tồn đàn dơi Ngựa nói riêng.

+ Năm 2017, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản trị chùa Dơi đầu tư xây dựng 10 pano, biển báo trong khuôn viên chùa Dơi nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường, di tích kiến trúc nghệ thuật, bảo tồn đàn dơi,...

+ Từ năm 2016 đến nay, UBND thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên đẩy mạnh lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến bảo tồn đàn dơi Ngựa như: Công ước Quốc tế CITES; Luật Đa dạng sinh học; Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cây nhân tạo, các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Quyết định số 74/2008/QĐ-BNN ngày 20/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 03/7/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc nghiêm cấm săn bắt, vận chuyển, kinh doanh một số loài dơi quý hiếm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh Sóc Tăng về việc phê duyệt Quy hoạch và bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 đến người dân địa phương thông qua các hoạt động như: Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nói chuyện chuyên đề,... với 11 cuộc, có 497 người tham dự; trong đó có đề cập đến việc không săn bắt, mua bán dơi, kinh doanh thức ăn chế biến từ thịt dơi; thông tin về những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm đàn dơi Ngựa tại chùa Dơi. Bên cạnh đó, UBND thành phố Sóc Trăng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, mua, bán dơi.

+ Năm 2018, thông qua việc tổ chức 04 lớp  tập huấn (100 đại biểu dự) chuyển giao khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt, Phòng Kinh tế thành phố Sóc Trăng đã lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng lưới bén để giăng ở các vườn cây ăn trái nhằm không làm ảnh hưởng đến đàn dơi khi đi kiếm ăn. Các đơn vị chuyên môn của thành phố Sóc Trăng đã phối hợp với các đoàn thể, UBND các phường trên địa bàn thành phố tổ chức 02 buổi nói chuyện chuyên đề về bảo vệ môi trường, bảo vệ đàn dơi Ngựa cho các tổ chức Tôn giáo, cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

+ Năm 2017, trường Đại học Cần Thơ phối hợp với UBND Phường 3, thành phố Sóc Trăng tổ chức cho sinh viên tham quan chùa Dơi, trong đó, có lồng ghép nội dung tuyên truyền về bảo vệ đàn dơi Ngựa tại chùa Dơi.

+ Ngày 23/5/2017, UBND huyện Long Phú đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về phát triển du lịch huyện Long Phú đến năm 2020; định hướng đến năm 2025 và chỉ đạo các địa phương, các đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động phát triển du lịch. Trong đó, có nội dung tuyên truyền về việc không săn bắt, ăn thịt động vật quý hiếm cũng như dơi Ngựa.

1.9. Nêu hiệu quả kinh tế (nếu có), tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại (nếu có):

Qua kết quả khảo sát và báo cáo của các đơn vị liên quan, cho thấy việc triển khai các giải pháp bảo tồn đàn dơi Ngựa đã góp phần nâng cao ý thức của người dân, bán bộ, công chức, viên chức; sự quan tâm của các ngành, các cấp trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch,... mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho người dân.

II. PHẦN THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ

(Lựa chọn nội dung của phần thứ hai tùy theo loại hình nhiệm vụ)

* Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ

2.1. Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?:

(đánh dấu chọn lĩnh vực phù hợp)

a) Khoa học tự nhiên

c) Khoa học nông nghiệp

e) Khoa học xã hội

b) Khoa học công nghệ và kỹ thuật

d) Khoa học y-dược

f) Khoa học nhân văn

2.2. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?:

a) Cơ sở để xây dựng Dự án

c) Cơ sở để hình thành Đề án KH

e) Hình thức khác: 

b) Phát triển công nghệ mới

d) Được ứng dụng giải quyết vấn đề thực tế

2.3. Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 03.

- PGS.TS. Vũ Đình Thống - Viện Sinh thái và Tài nguyên Thực vật, PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng - Trường Đại học Cần Thơ (Thành viên tham gia thực hiện đề tài) tham khảo kết quả đề tài để thực hiện Bài báo khoa học “Dẫn liệu đầu tiên về sinh thái học của dơi Ngựa (Chiroptera: Pteropodidae) ở Việt Nam đăng trên Tạp chí Sinh học Việt Nam vào tháng 7/2015.

- Năm 2015, kết quả đề tài đã được đăng trên Báo Sóc Trăng; Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang tham khảo kết quả đề tài để lồng ghép vào việc thực hiện chuyên mục truyện Đông Tây, phát sóng vào ngày 17/8/2018 (Nội dung: Bảo tồn đàn dơi Ngựa tại chùa Dơi, thành phố Sóc Trăng).

2.3.1. Số lượng công bố trong nước: 03.

2.3.2. Số lượng công bố quốc tế: không.

2.4. Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp,...): không.

2.5. Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có):

Các giảng viên của trường Đại học Cần Thơ đã lồng ghép kết quả đề tài vào các nội dung giảng dạy liên quan đến lĩnh vực đa dạng sinh học, khoa học môi trường cho học viên cao học, sinh viên. Thông qua kết quả đề tài, trường Đại học Cần Thơ đã lồng ghép đào tạo được 03 học viên cao học và 50 sinh viên đại học.

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC

BÁO CÁO KẾT QUẢ
(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

STA
Thông tin liên quan:
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 3,906
3,906