Lượt xem: 38

 Mẫu 12
14/2014/TT-BKHCN

 PHIẾU THÔNG TIN VỀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên nhiệm vụ: Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng.

1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

a) Đề tài khoa học và công nghệ

c) Dự án SXTN

b) Đề án khoa học

d) Dự án khoa học và công nghệ

1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng

kết quả:

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

- Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các địa phương, các đơn vị có liên quan

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lâm Hoàng Viên.

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: 09/5/2017

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 09/KQNC-SKHCN.

Ngày cấp: 19/7/2017; Cơ quan cấp: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

(Mô tả ngắn gọn những ứng dụng của kết quả của nhiệm vụ: đã ứng dụng như thế nào; ứng dụng vào lĩnh vực, hoạt động gì; có chuyển giao công nghệ không)

Qua khảo sát thực tế ở 3 huyện, thị xã, thành phố: Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng cho thấy, tín ngưỡng dân gian của 3 dân tộc anh em nói chung và của người Hoa nói riêng đều được duy trì tổ chức hằng năm thông qua một số phong tục, lễ hội của đình, chùa, miếu, thánh thất,... và được các cấp chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ về cơ sở pháp lý, môi trường, an ninh trong các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra trong các ngày lễ, hội,.. Bên cạnh đó, các địa phương còn xây dựng các kế hoạch khảo sát nhằm trùng tu, tôn tạo các đình, chùa, miếu đã xuống cấp góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.

Các huyện Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng đã sử dụng kết quả của đề tài lồng ghép vào chương trình Hội nghị, Hội thảo, các lễ hội cúng vía của người Hoa,... để tuyên truyền và phổ biến kết quả của đề tài vào thực tiễn nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Hoa trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, một số địa phương khác cũng đã sử dụng kết quả của đề tài lồng ghép vào các hoạt động tín ngưỡng dân gian của người Hoa tại địa phương như: các chuyên mục văn hóa dân tộc; phổ biến kết quả của đề tài trong các ngày lễ hội truyền thống của người Hoa ở địa phương,....

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã số hóa kết quả của đề tài phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh, nhân bản (426 quyển sách chuyên khảo) phục vụ nhu cầu bạn đọc, kết quả của đề tài còn được nhân bản gửi đến các các Sở, ban, ngành và các Trung tâm Văn hóa và Thông tin; Phòng Văn hóa và thông tin của 11 huyện thị xã trên địa bàn tỉnh; các trường Dân lập người Hoa; Miếu người Hoa; Hội đoàn người Hoa,... để phổ biến, tuyên truyền kết quả của đề tài đến người dân nhằm phát huy và cũng cố bản sắc văn hóa dân tộc của người Hoa tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi kết quả của đề tài được chuyển giao về Thư viện tỉnh phục vụ cho nhu cầu bạn đọc, Thư viện đã nhân bản và số hóa phục vụ bạn đọc tại Thư viện và trên trang thông tin điện tử. Kết quả, từ năm 2018 đến nay có khoảng 300 lượt tham khảo kết quả của đề tài phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập,... Trong đó, có khoảng 40% bạn đọc tham khảo tài liệu số hóa số trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Thư viện và 60% bạn đọc sử dụng tài liệu nhân bản.

Hai thực tập sinh của Trường Học viện Chính trị và Trường Đại học Trà Vinh tham khảo để thực hiện đề tài “Báo cáo thực tập quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên” và “Báo cáo thực tập về công tác bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên”; Nghiên cứu sinh Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tham khảo để thực hiện đề tài người Hoa ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, kết quả của đề tài là một trong những tài liệu khá thiết thực phục vụ nhu cầu thực tế, để các Sở, ban, ngành, địa phương tham khảo triển khai rộng rãi, đồng thời lồng ghép vào các thông tin tuyên truyền đến người dân về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy ở các trường Dân lập trên địa bàn tỉnh. Kết quả của đề tài còn là tư liệu phục vụ cho các nhà quản lý về các di tích lịch sử; các đoàn thể, chính quyền địa phương trong hoạch định đường lối, chính sách trong công tác quản lý về văn hóa, tín ngưỡng dân gian của người Hoa trên địa bàn tỉnh; giới thiệu đến các Hội đồng hương người Hoa ngoài tỉnh như Hội đồng hương người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ; Viện Văn hóa Việt Nam - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tham khảo đề ra chính sách đối với người hoa trong tình hình mới.

II. PHẦN THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ

(Lựa chọn nội dung của phần thứ hai tùy theo loại hình nhiệm vụ)

Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ

2.1. Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?:

(đánh dấu chọn lĩnh vực phù hợp)

a) Khoa học tự nhiên

c) Khoa học nông nghiệp

e) Khoa học xã hội

b) Khoa học công nghệ và kỹ thuật

d) Khoa học y-dược

f) Khoa học nhân văn

2.2. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?:

a) Cơ sở để xây dựng Dự án

c) Cơ sở để hình thành Đề án KH

e) Hình thức khác: 

b) Phát triển công nghệ mới

d) Được ứng dụng giải quyết vấn đề thực tế

2.3. Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh phục vụ nhu cầu bạn đọc từ năm 2018 đến nay với khoảng 300 lượt tham khảo kết quả của đề tài phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập,.... Đài Phát thanh - Truyền hình thị xã Vĩnh Châu đã có đưa 30 tin với thời lượng 90 phút trong các chuyên mục Văn hóa dân tộc.

2.3.1. Số lượng công bố trong nước:

2.3.2. Số lượng công bố quốc tế:

2.4. Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp,...): không.

2.5. Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có): Phục vụ nghiên cứu trong quá trình đào tạo nâng cao trình độ cho 02 thạc sĩ nghiên cứu về người Hoa (thị xã Vĩnh Châu); Nghiên cứu sinh Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tham khảo để thực hiện đề tài người Hoa ở Đồng bằng sông Cửu Long; Trang bị kiến thức về tín ngưỡng dân gian người Hoa cho các cán bộ là Báo cáo viên, công chức văn hóa xã hội Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao,… để giới thiệu về bản sắc văn hóa, tín ngưỡng của người Hoa trong các sự kiện, Hội thảo liên quan đến người Hoa tại địa phương; trang bị kiến thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên người Hoa vận dụng trong việc giảng dạy, học tập, giúp ích cho quá trình công tác (Trong đó, có 02 Thạc sĩ, 24 Đại học, 02 Trung cấp). Bên cạnh đó, kết quả của đề tài còn được phổ biến đến Hội đồng hương người Hoa ngoài tỉnh như Hội đồng hương người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ trong các Hội nghị, Hội thảo, lễ hội,... của dân tộc Hoa.

           

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC

STA
Thông tin liên quan:
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 3,906
3,906