--

TT Họ và tên Chức vụ, Chức danh
Điện thoại Email
 * Trung tâm Ứng dụng TB KH&CN  

ĐT: 02993.826.435

Fax: 02993.610.871

 sta.soctrang@gmail.com
I Ban Giám đốc      
1 Ong Tài Thuận
Giám đốc
0939.289.659 ongtaithuan@gmail.com
2 Lê Trung Tâm
Phó Giám đốc
0919.733.499 letrungtam1986@gmail.com
3 Trần Ngô Kim Phụng
Phó Giám đốc
0949.363.045 phungkhcn@gmail.com
II Phòng HC - TH
  02993.826.435  
4 Lữ Ngọc Lan Trinh Kế toán 0982.037.908 lungoclantrinh@gmail.com
5 Nguyễn Hồng Hải Vân Thủ quỹ 0983.544.411 nhhvan1968@gmail.com
6 Trương Minh Thư
Nhân viên
0919.809.503 tmthu1508@gmail.com
7 Triệu Minh Trương Nhân viên
0914.390.701 tmtruong1992@gmail.com
8 Lê Văn Quân Nhân viên Bảo vệ - -
III Phòng Kỹ thuật
  02993.624.929  
9 Vũ Quan
Nhân viên
0387.062.220 vuquan2008@gmail.com
10 Lê Nguyễn Ngân Hà
Nhân viên
0352.665.114 hattudst@gmail.com
11 Nguyễn Lê Hải Đăng Nhân viên
0832.656.909 dang199819981998@gmail.com
IV
Phòng Thí nghiệm
     
12 Nguyễn Công Bằng
Phó Trưởng phòng
0939.022.560 nguyencongbang69@gmail.com
13
Lâm Ngọc Tú Nhân viên
0774.849.988 ngoctul03@gmail.com
14
Thạch Anh Duy
Nhân viên
   
15 Nguyễn Văn Lĩnh Nhân viên    

 

TẬP THỂ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TRUNG TÂM