Lượt xem: 0

1. Đối tượng phải lập Kế hoạch BVMT:

Được quy định tại Khoản 1, Điều 18 của Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định như sau:

- Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

- Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ cở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này;

2. Căn cứ để thực hiện việc lập Kế hoạch BVMT:

Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13;

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2015;

3. Thời hạn xác nhận đăng ký Kế hoạch BVMT:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Kế hoạch BVMT, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký bản kế hoạch theo mẫu.

4. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xác nhận:

Một trong các cơ quan sau theo quy định:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

STA

STA
Thông tin liên quan:
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 3,906
3,906